Recent Changes

Thursday, March 24

 1. page Constructivisme edited ... Les teories anteriors eren fonamentalment objectivistes, és a dir, partien de la base que el c…
  ...
  Les teories anteriors eren fonamentalment objectivistes, és a dir, partien de la base que el coneixement es generava des de l'exterior de la persona. El constructivisme postula que és el propi subjecte qui construeix els seus propis models del món, és a dir qui construeix el món.
  L'ambient d'aprenentatge constructivista es pot diferenciar per vuit característiques:
  ...
  en l'aprenentatge proveeproveeix a les
  Les múltiples representacions de la realitat evadeixen les simplificacions i representen la complexitat del mon real,
  L'aprenentatge constructivista s'enfatiza al construir coneixement dins de la reproducció del mateix,
  ...
  objectius
  2. OBJECTIUS EDUCATIUS QUE ES PLANTEJA
  Treballar per queperqué l’ aprenentatge
  Crear una ambientació creativa i innovadora del procés d’ ensenyament – aprenentatge.
  ...
  que els estu diantsestudiants confrontin les
  Obtenir els aprenentatges com a resultat de l’experiència directa amb l’objecte del coneixement.
  Establir relacions entre els conceptes involucrats.
  (view changes)
  8:12 am

Friday, December 24

 1. page home edited ... {titulo2.jpg} Les teories d'aprenentatge descriuen la manera per la qual, segons els teòrics…
  ...
  {titulo2.jpg}
  Les teories d'aprenentatge descriuen la manera per la qual, segons els teòrics, les persones aprenen noves idees i conceptes. Aquestes conformen un variat conjunt de marcs teòrics que en alguns casos compareixen característiques, però en d'altres no. Per tal d'organitzar les diferents teories analitzades al nostre treball (Cognitivisme, Conductisme, Connectivisme i Constructivisme), disposem a continuació una taula.
  ...
  Ertmer i Newby1,Newby (1), estableix un
  Com es produeix l'aprenentatge?
  Quins factors influeixen en l'aprenentatge?
  (view changes)
  7:07 am
 2. 7:05 am
 3. page Cognitivisme edited ... En referència a altres teories... Pel que fa al conductisme, anterior paradigma, contempla un…
  ...
  En referència a altres teories...
  Pel que fa al conductisme, anterior paradigma, contempla unes diferències pronunciades amb el paradigma que s'està descrivint. Pe runa banda, la influència: el conductisme rep influència empírica mentre que en la cognitiva juga un paper molt important el racionalisme. Per una altra banda, el conductisme no admet conceptes mentalistes en les seves explicacions, mentre que el cognitivisme si que ho admet. Una altra gran diferència és que el conductisme és presentacional, en tant que es limita a l'explicació d'allò que observa, i el cognitivisme és representalista, ja que pot explicar allò inobservable.
  ...
  (Skinner i Ausubel):
  http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:2etbHWuYdvYJ:dis-cc7318.wikispaces.com/file/view/Modelo%2Bde%2BSkinner%2526%2BModelo%2Bde%2BAusubel.ppt+skinner+ausubel&hl=es&gl=es&pid=bl&srcid=ADGEESjmps8EFOSFr_WW3l2XSYP7OuNsumicKVQ6A6orZNGNYerWf6scxW8y5FRKZdsVXWiVKarOD00TjoIIf0K65zFODjATuRNjKFc7cdKxbqy7nylwSYvQH9Cpvc8w89HwJFT3uK3O&sig=AHIEtbSZ8UmKXbsZLLVfhmen27iiXrqcEQ
  Ausubel).
  * El cognitivisme és l'antesala principal del que serà després el constructivisme i l'aprenentatge significatiu. {cog.jpg}
  autors
  (view changes)
  7:03 am
 4. page Constructivisme edited iniciConstructivisme iniciCONSTRUCTIVISME Característiques diferencials de la teoria Objec…

  iniciConstructivismeiniciCONSTRUCTIVISME
  Característiques diferencials de la teoria
  Objectius educatius que es planteja
  ...
  Treballar per que l’ aprenentatge dels estudiants sigui actiu, mitjançant la seva participació en les activitats.
  Crear una ambientació creativa i innovadora del procés d’ ensenyament – aprenentatge.
  ...
  els estu
  diants
  diants confrontin les
  Obtenir els aprenentatges com a resultat de l’experiència directa amb l’objecte del coneixement.
  Establir relacions entre els conceptes involucrats.
  (view changes)
  6:44 am
 5. page Conductisme edited ... 5. TIC i Conductisme 6. Vídeos = = caracteristiques 1. Característiques i objectius edu…
  ...
  5. TIC i Conductisme
  6. Vídeos
  =
  =

  caracteristiques
  1. Característiques i objectius educatius:
  ...
  2. Paper de l'estudiant i del docent
  El professor dirigeix el procés d'ensenyament i aprenentatge, és el que determina i controla els continguts, el programa i les activitats amb l'objectiu d'aconseguir la resposta buscada. També ell determina si s'han assolit els objectius proposats. L'estudiant és concebut com un subjecte l'actuació i aprenentatge poden ser determinats des de l'exterior (la situació instruccional, els mètodes, els continguts, etc.). El conductisme considera que l'estudiant no aporta res al procés, i que depèn per aprendre dels estímuls que rebi de l'exterior, del medi en què està inmers.Té per tant un paper passiu, espera que el professor li doni la informació i li indiqui les tasques que ha de realitzar.
  ====
  ====

  interaccio
  3. Interacció entre docents i estudiants
  La recompensa i el "càstig" dins de la teoria del conductisme són mètodes bàsics per a reforçar les conductes i aconseguir l'aprenentatge, per tant la interacció del professor amb els estudiants es produeix amb aquesta finalitat. El professor reforça, premia les conductes desitjades i debilita, "castiga" les no desitjades. El professor ofereix retroalimentació als estudiants sobre els resultats de les seves activitats. Es tracta d'una comunicació essencialment unidireccional, del professor cap a l'estudiant. Entre els estudiants amb prou feines hi ha interacció, ja que aquesta es considera irrellevant per a l'aprenentatge. L'estudiant es "relaciona" bàsicament amb els estímuls que són els que, segons el conductisme, porten a l'aprenentatge.
  ====
  ====

  avaluacio
  4. Avaluació
  Una visió conductista de l'aprenentatge comporta una concepció d'avaluació per objectius, les característiques bàsiques són les següents: Els objectius són definits a partir de conductes observables que es poden mesurar quantitativament. Els instruments més habituals per a dur-la a terme són test i exàmens. L'avaluació es centra en els resultats finals. No interessa el procés seguit pels estudiants per a l'adquisició de les conductes avaluades, sinó la seva consecució. Quan els professors consideren que les notes i els incentius són els estímuls més adequats per a aprendre, ignoren els processos d'aprenentatge i busquen aconseguir complir resultats o metes que realment no són aprenentatges significatius per als estudiants. L'estudiant pot memoritzar tot el necessari per treure una bona nota i alguns dies després de l'examen simplement oblidar els continguts o no aplicar-los en l'enteniment d'altres contextos. L'avaluació ha de tenir compte dels canvis observables en la conducta però també ha d'indicar si els estudiants han assolit els estàndards preestablerts i si la seqüència o jerarquia d'aprenentatges és l'adequada. En aquest moment, és important puntualitzar que quan es considera que els estudiants aprenen a fi de rebre una nota o un premi, realment no es valora l'aprenentatge en si i tampoc s'està orientant cap a l'adquisició del coneixement.
  ====
  ====

  tic
  5. TIC i Conductisme
  ...
  video
  6. Vídeo sobre el Conductisme
  VídeoVídeo 1
  Vídeo 2
  Vídeo 3
  (view changes)
  6:38 am
 6. page Conductisme edited Conductisme 1.Característiques CONDUCTISME 1. Característiques i objectius 2.Paper 2. P…

  Conductisme
  1.Característiques
  CONDUCTISME
  1. Característiques
  i objectius
  2.Paper

  2. Paper
  de l'estudiant
  ...
  del docent
  3.Interacció

  3. Interacció
  entre docents i estudiants
  4.Avaluació
  5.TIC

  4. Avaluació
  5. TIC
  i Conductisme
  6.Vídeos

  6. Vídeos
  =
  =

  caracteristiques
  Característiques1. Característiques i objectius
  La teoria conductista es centra en la conducta observable intentant fer un estudi totalment empíric d'aquesta i volent controlar i predir aquesta conducta. El seu objectiu és aconseguir una conducta determinada, per a això analitza la manera de aconseguir-la.
  El conductisme iguala l'aprenentatge amb els canvis en la conducta observable. L'aprenentatge s'aconsegueix quan es demostra o s'exhibeix una resposta adequada a continuació de la presentació d'un estímul específic. Per exemple, quan li presentem a un estudiant l'equació matemàtica "2 + 4 =?", L'estudiant contesta amb la resposta "6". L'equació és l'estímul i la resposta apropiada és el que s'anomena la resposta associada a aquell estímul. Els elements claus són, doncs, l'estímul, la resposta, i l'associació entre ambdós. La preocupació primària és com l'associació entre l'estímul i la resposta es fa, es reforça i es manté. El conductisme postula que el procés d'aprenentatge és el resultat d'una suma d'hàbits. L'aprenentatge és conseqüència de la imitació i la repetició d'una sèrie de respostes a uns estímuls concrets, el seu èxit o fracàs depèn del grau d'acceptació que aquestes respostes troben en l'entorn de la persona.
  El conductisme intenta determinar l'estructura del coneixement d'un estudiant, ni tampoc quins són els processos mentals que aquest estudiant necessita utilitzar. El conductisme , doncs, es fonamenta en un principi antimentalista, basant-se en l'associació d'idees, les quals es veuran reforçades per la recompensa i el càstig.
  Els passos que se segueixen en la perspectiva conductivista per a la transmissió de coneixements es poden resumir en els següents:
  • DeterminacióDeterminació inicial d'objectius
  ...
  de continguts.
  • Segmentació

  Segmentació
  estructurada i
  ...
  de dificultat.
  • Creació

  Creació
  i establiment
  ...
  i mesurable.
  • Subjecte

  Subjecte
  passiu.
  • Organització

  Organització
  externa dels aprenentatge.
  • Aprenentatge

  Aprenentatge
  basat en la repetició.
  • Els

  Els
  aprenentatges poden
  ...
  bàsiques elementals.
  • Lleis

  Lleis
  d'aprenentatge comuns
  ...
  els individus.
  • En

  En
  quant a
  {coductivisme.jpg}
  paper
  Paper2. Paper de l'estudiant
  El professor dirigeix el procés d'ensenyament i aprenentatge, és el que determina i controla els continguts, el programa i les activitats amb l'objectiu d'aconseguir la resposta buscada. També ell determina si s'han assolit els objectius proposats. L'estudiant és concebut com un subjecte l'actuació i aprenentatge poden ser determinats des de l'exterior (la situació instruccional, els mètodes, els continguts, etc.). El conductisme considera que l'estudiant no aporta res al procés, i que depèn per aprendre dels estímuls que rebi de l'exterior, del medi en què està inmers.Té per tant un paper passiu, espera que el professor li doni la informació i li indiqui les tasques que ha de realitzar.
  ====
  ====

  interaccio
  Interacció3. Interacció entre docents
  La recompensa i el "càstig" dins de la teoria del conductisme són mètodes bàsics per a reforçar les conductes i aconseguir l'aprenentatge, per tant la interacció del professor amb els estudiants es produeix amb aquesta finalitat. El professor reforça, premia les conductes desitjades i debilita, "castiga" les no desitjades. El professor ofereix retroalimentació als estudiants sobre els resultats de les seves activitats. Es tracta d'una comunicació essencialment unidireccional, del professor cap a l'estudiant. Entre els estudiants amb prou feines hi ha interacció, ja que aquesta es considera irrellevant per a l'aprenentatge. L'estudiant es "relaciona" bàsicament amb els estímuls que són els que, segons el conductisme, porten a l'aprenentatge.
  ====
  ====

  avaluacio
  Avaluació4. Avaluació
  Una visió conductista de l'aprenentatge comporta una concepció d'avaluació per objectius, les característiques bàsiques són les següents: Els objectius són definits a partir de conductes observables que es poden mesurar quantitativament. Els instruments més habituals per a dur-la a terme són test i exàmens. L'avaluació es centra en els resultats finals. No interessa el procés seguit pels estudiants per a l'adquisició de les conductes avaluades, sinó la seva consecució. Quan els professors consideren que les notes i els incentius són els estímuls més adequats per a aprendre, ignoren els processos d'aprenentatge i busquen aconseguir complir resultats o metes que realment no són aprenentatges significatius per als estudiants. L'estudiant pot memoritzar tot el necessari per treure una bona nota i alguns dies després de l'examen simplement oblidar els continguts o no aplicar-los en l'enteniment d'altres contextos. L'avaluació ha de tenir compte dels canvis observables en la conducta però també ha d'indicar si els estudiants han assolit els estàndards preestablerts i si la seqüència o jerarquia d'aprenentatges és l'adequada. En aquest moment, és important puntualitzar que quan es considera que els estudiants aprenen a fi de rebre una nota o un premi, realment no es valora l'aprenentatge en si i tampoc s'està orientant cap a l'adquisició del coneixement.
  ====
  ====

  tic
  TIC5. TIC i Conductisme
  Els enfocament conductistes són presents en programes educatius que plantegen situacions d'aprenentatge en els quals l'alumne ha de trobar una resposta donat un o diversos estímuls presentats en pantalla. En realitzar la selecció de la resposta s'associen reforços sonors, de text, símbols, etc., Indicant a l'estudiant si va encertar o no la resposta. Aquesta cadena d'esdeveniments associats constitueix l'essencial de la teoria de l'aprenentatge conductista.
  L'ús de les TIC depèn del marc pedagògic i didàctic en qual s'emmarquen. Aquest ús de les TIC d'una banda serveix per reproduir el paper del professor. El programa substitueix el professor en la presentació dels estímuls i realitza la funció d'oferir feedback a l'estudiant per ajudar en el seu aprenentatge. No obstant això el seu ús també aporta elements nous. Aquest tipus d'activitats i programes permeten una major personalització, que en l'ensenyament conductista sense les TIC no era possible. Es poden crear programes i activitats que ofereixin diferents estímuls depenent de les respostes dels estudiants, creant diferents camins segons les necessitats d'aquests. Aquest ús de les TIC respon tant al model pedagògic imperant en el moment en què van començar a sorgir aquest tipus d'aplicacions educatives, com el desconeixement de les possibilitats pedagògiques que aquestes aportaven. L'extensió del seu ús amb el pas del temps i la realització d'estudis i investigacions sobre les mateixes ha portat a utilitzar-les de manera diferent i aprofitant més les seves possibilitats didàctiques.
  video
  Vídeo6. Vídeo sobre el
  Vídeo 1
  Vídeo 2
  (view changes)
  6:33 am

More