Enunciat de la pràctica


En aquest document es recolliran els trets que defineixen les principals teories de l’aprenentatge així com els autors més representatius i es relacionaran amb els usos o aplicacions de les TIC en educació.

Metodologia


A partir de la lectura de referència així com d'altres materials i dels coneixements que tingueu sobre les teories de l'aprenentatge i la d'integració de les TIC en l'educació, l’activitat us demana sintetitzar les informacions recollides en un wiki. Aquesta plataforma d’edició digital en línea permetrà,a tots els membres del grup de
treball, editar el text. Així sempre es treballa sobre la darrera versió i es van afegint i emmagatzemant tots els canvis.

Una vegada formats els grups (el consultor de la matèria ja donarà les pautes prèvies a la realització de l’activitat per tal de configurar aquests grups...), caldrà que penseu com estructurareu el vostre wiki i les informacions que en ell voldreu que apareguin. Caldria recollir com a mínim les informacions sobre tres dels paradigmes més destacats: el conductisme, el cognitivisme i el constructivisme.
Icom a pauta genèrica (no la prengueu al peu de la lletra sinó com a guió per entendre el que es demana...), per cada enfocament caldria definir aspectes com ara:

  • característiques diferencials de la teoria,
  • els objectius educatius que es planteja,
  • el rol de l'estudiant,
  • la interacció entre estudiants,
  • el rol del docent
  • la relació docent-alumnes
  • els criteris i instruments d'avaluació.

I, finalment caldria dedicar un apartat específic per relacionar aplicacions TIC o plantejaments d’incorporació de les TIC a l’aula, amb cadascun del paradigmes
d’aprenentatge. Així doncs, a través d'aquest exercici, haureu de recollir les principals característiques de les teories de l'aprenentatge que trieu i la seva relació amb determinats plantejaments d'integració de les TIC a l'ensenyament. Les indicacions per accedir a l’espai de wiki i utilitzar aquesta nova eina del Campus, seran facilitades pel consultor en el moment en que es presenti l’activitat. De fet, abans de començar l’activitat es facilitarà un wiki de proves per a que tothom pugui experimentar el seu funcionament.
El document s'elaborarà en línea i no caldrà fer lliurament, un cop acabat, doncs el consultor podrà accedir directament a les
wikis creades.

Bibliografia